W3 Shinkansen (Custom)

Privacy Statement

MK Support Service B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden.

Reis- en boekingsgegevens

MK Support Service B.V. stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie. Uw persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende reisorganisatie ten behoeve van een goede uitvoering van uw reis. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

MK Support Service B.V. maakt geen gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestandje welke kleine stukjes informatie bevat die door uw browser (b.v. Internet Explorer) op uw computer worden opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Tevens maakt MK Support Service B.V. van de informatie uit het cookie gebruik om te kijken welke pagina's veel bezocht worden en welke minder vaak. Hebt u het gebruik van cookies in uw browser uitgezet dan heeft dit geen consequenties voor het bezoek aan onze website.

MK Support Service B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden aan te passen, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

+++++

MK Support Service B.V. respects your privacy and ensures that your personal information will remain strictly confidential. All information concerning personal data shall be processed in accordance with the European legislation and Dutch guidelines. More information on the Data Protection Act can be found here (in English).

Travel and booking details

MK Support Service B.V. will not make your personal information available in any form to third parties except for the purpose of executing the holiday booked by you. Your personal information will only be made available to the subcontracted travel agent for the purpose of proper execution of your trip. This information will not be used for any other purposes. MK Support Service B.V. does not use cookies. This is a small text file which contains small pieces of information that are stored on your computer by your browser (for example Internet Explorer). Cookies do not contain personal information and are only used to facilitate your visit to our website. MK Support Service B.V. uses the information from the cookie to see which pages are frequently visited and which less often. If you have turned off cookies in your browser, this has no consequences for the visit to our website. MK Support Service B.V. reserves the right to modify these privacy conditions, if changes in the European legislation or jurisprudence necessitate such modifications.

W3 Shinkansen (Custom)